Levering voorwaarden


Artikel 1. Toepasselijkheid

Rollatorshopping.nl is de webshop van NewPart innovative productsi
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van NewPart zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van NewPart worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door NewPart ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van NewPart zijn vrijblijvend en NewPart behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door NewPart. NewPart is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt NewPart dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en orders vanaf € 100.  inclusief handeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14 ) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden per acceptgiro, vooruitbetaling of bij ontvangst (per rembours). Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van NewPart.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 2% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door NewPart bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien NewPart haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van NewPart om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is NewPart gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door NewPart.

Artikel 4. Levering
4.1 De door NewPart opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan NewPart verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door NewPart geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 NewPart garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u NewPart daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft NewPart de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan NewPart te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 8. Garantie
8.1 Indien NewPart producten aan de afnemer levert, is NewPart nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop NewPart ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven.
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door NewPart na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door NewPart in behandeling te worden genomen.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en NewPart, dan wel tussen NewPart en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en NewPart, is NewPart niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van NewPart.

Artikel 10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft NewPart ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat NewPart gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan NewPart kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen
11.1 Indien u aan NewPart schriftelijk opgave doet van een adres, is NewPart gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan NewPart schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door NewPart gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat NewPart deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met NewPart in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door NewPart vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 NewPart is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
12.3 Gegevens NewPart: NewPart staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede: onder nummer: 08159810 / BTW nummer: NL 087.170.772.B01

Algemene voorwaarden


1. Toepasselijkheid:
• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden artikelen van NewPart en op alle met NewPart aangegane overeenkomsten.
• Onder `consument` wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met NewPart een koop of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder `consument` ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.


2. Minimum bestelbedrag
• NewPart hanteert geen minimum bestelbedrag.


3. Verzendkosten:
• Pakketpost: voor alle post die niet in een envelop past en dus niet door de brievenbus kan is uw bijdrage: € 6,95.
• Bij bestellingen boven de € 100,00 neemt NewPart de verzendkosten voor haar rekening.


4. Betaling:
• De betaling dient vooraf te geschieden door middel van overboeking per bank onder vermelding van ordernummer en naam, op RABObank rekeningnummer: 138367922 t.n.v New Part te Vroomshoop.
• De consument dient binnen 7 werkdagen de bestelling te betalen na de ontvangst van de door NewPart verzonden bevestiging cq factuur. Als de consument niet binnen deze termijn heeft betaald zal de bestelling worden geannuleerd zonder dat de consument hiervan op de hoogte wordt gesteld.


5. De bestelling wordt per e-mail automatisch bevestigd.


6. Levertijd:
• Levering zal plaats vinden binnen maximaal 10 werkdagen, na ontvangst van de betaling.
• Deze levertijd is indicatief.
• Overschrijding van de levertijd geeft de consument geen recht op schadevergoeding of wel annulering van de bestelling.


7. Artikel niet op voorraad:
• Mocht een artikel onverhoopt niet op voorraad zijn dan wordt de consument hier binnen 24 uur over geïnformeerd. In overleg tussen de consument en de verkoper wordt bepaald wat er met de bestelling gebeurd. De consument heeft de keus uit de volgende mogelijkheden:
1. Desbetreffende artikel wordt in backorder geplaatst en zal geleverd worden zodra deze weer op voorraad is.
2. De consument kan voor hetzelfde bedrag als desbetreffend artikel een ander product uitzoeken
3. De consument ontvangt het geld van het desbetreffende artikel retour
4. Kopen op afstand:
Sinds 1 februari 2001 is de wet kopen op afstand van kracht.
Consumenten hebben daar mee een sterkere rechtspositie als het gaat om bijvoorbeeld kopen via internet.
5. Wat houdt kopen op afstand in?
Kopen op afstand zoals de wet die omschrijft is een aankoop waarbij de consument en de verkoper elkaar bij de aankoop niet hebben gezien. Van kopen op afstand is sprake als de consument iets besteld via internet of bij een postorderbedrijf.
6. Wat houdt deze wet nu in?
Consumenten hebben recht op een afkoelingsperiode van 7 werkdagen na levering van het product. Zij mogen een product binnen die periode terugsturen, waarbij ze alleen de portokosten voor het terugsturen hoeven te betalen. De verkoper mag dan geen verzend- of administratiekosten in rekening brengen. De verkoper mag wel voorwaarden verbinden aan het retour zenden.


8. Retourzending:
• Als de consument het product binnen 7 werkdagen terugzend, dient de verkoper binnen 14 dagen het betaalde bedrag terug te storten.
• Retourzending dient vooraf gemeld cq overlegd te zijn met NewPart.
• Producten dienen onbeschadigd retourgezonden te worden. Producten die beschadigd zijn zullen niet vergoed worden of tegen een zeer gering bedrag.
• Prijzen en BTW:
De prijzen vermeld op de website zijn in euro`s en inclusief 6 % BTW.


9. Prijswijziging:
• Prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse prijsstijgingen. Voordat levering plaats vindt wordt de consument ten aller tijde ingelicht over de prijsstijging en is de consument gerechtigd de bestelling te annuleren.


10. Afbeeldingen:
• Afbeeldingen op de site kunnen binnen redelijke grenzen afwijken van het origineel. In geen geval is het toegestaan om foto`s van de site te kopiëren of ergens anders te publiceren zonder dat hiervoor toestemming is verleend door NewPart.


11. Algemene voorwaarden:
• De consument dient voorafgaand aan het bevestigen van de bestelling op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden en hier akkoord voor te geven door middel van een vinkje in het bestelformulier.


12. Gegevens NewPart: NewPart staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede: onder nummer: 08159810 / BTW nummer: NL 087.170.772.B01(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2012 - 2024 ROLLATORSHOPPING | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel